Deklaracja dostępności 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Drzewiecka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 72 33500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 

 • Utwardzone mamy wszystkie dojścia do budynku, ciągi piesze mają szerokość min. 1,5 m, zapewniamy wejście do budynku Teatru osobom niepełnosprawnym od ul. Kopernika (platforma dla osób niepełnosprawnych oraz podesty wjazdowe nad schodami).
 • Drzwi – Budynek Starego Ratusza (część administracyjno-biurowa) – szer. 135 cm, drzwi – Budynek Teatru (wejście dla osób niepełnosprawnych) – szer. 190 cm, próg o wysokości 14 cm, do którego dostosowano pochylnie umożliwiającą wjazd/wyjazd osobom niepełnosprawnym.
 • Drzwi na widownię – szer. 120 cm. Próg o wysokości 2,5 cm oraz próg o wysokości 12 cm – wjazd i wyjazd z widowni umożliwia pochylnia.
 • Zapewniamy ciągi komunikacyjne w budynku Teatru o szer. min 1m, wolne od przeszkód.
 • Schody w większości wykonane z materiałów niepowodujących poślizgu oraz zabezpieczone taśmą antypoślizgową.
 • Schody w ciągu komunikacyjnym dla osób niepełnosprawnych o wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone są w poręcze wypełnione od strony otwartej.
 • W okolicy Teatru występują miejskie miejsca parkingowe.
 • Droga do miejsc postojowych do Budynku Teatru jest wolna od przeszkód.
 • Teatr nie posiada ogrodzenia wokół budynku.
 • Teatralne pochylnie posiadają europejski certyfikat.
 • Nie posiadamy ciągów komunikacyjnych z oznaczeniem dla osób z dysfunkcjami wzroku, zapewniamy opiekuna dla osoby niepełnosprawnej .
 • Nie posiadamy oznaczeń kolorystycznych oraz zmian faktury nawierzchni i kierunków ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniamy opiekuna dla osoby niepełnosprawnej.
 • Drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacji poziomej i pionowej oznakowane zgodnie z wymogami PN-EN, pozostałe oznakowane odpowiednimi piktogramami.
 • Zapewniamy wstęp do budynku osobom z psem asystującym.
 • Mamy dostęp do tłumacza języka migowego.
 • Na specjalny wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniamy możliwość komunikacji we wskazany sposób.

  

W celu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej Teatru dla osób    niepełnosprawnych,  wyznaczeni zostali pracownicy do kontaktu/obsługi oraz ewakuacji:

 

- widzów ze szczególnymi potrzebami:

 1. Marzena Lachowska
 2. Mirosław Korytkowski

- petentów ze szczególnymi potrzebami:

 1.  Iwona Kaczmarzyk