Szanowni Widzowie,

cieszymy się ogromnie z możliwości zapraszania Państwa do udziału w wydarzeniach artystycznych Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.

W związku z obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r. nowymi przepisami prawa oraz adresowanymi do Teatru wytycznymi, działalność Teatru musiała zostać częściowo zreorganizowana. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirusa SARS-Cov-2, zmuszeni jesteśmy wprowadzić m.in. szereg regulacji porządkowych. Celem tych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa Państwa, naszych Artystów oraz pracowników Teatru. Liczymy ogromnie, że szczególne i – mamy nadzieję – tymczasowe zasady uczestnictwa w naszych wydarzeniach przyjmą Państwo z życzliwością i zrozumieniem. Prosimy także, aby respektowali Państwo sugestie osób odpowiedzialnych za obsługę widowni.

Zasady prezentowane w Regulaminie poniżej, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed zakupem biletu. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Promocji i Reklamy (76 7233 505, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Z artystycznym pozdrowieniem,
Jacek Głomb
Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH TEATRU MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY  

związane z przeciwdziałaniem SARS-Cov-2

z dnia 1 grudnia 2021 r.

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Modrzejewskiej w Legnicy  (zwany dalej „Teatrem”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§2 

 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania wszystkich jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

 §3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do sugestii pracowników Teatru.
 2. Pracownik obsługi widowni Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub sugestii, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.

§4 

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest zakażona wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza dobrowolnie, czy jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko wirusowi SARS- Cov-2.
 3. Oświadczenie może zostać złożone także drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w toku procedury elektronicznego nabywania Biletu, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia.
 4. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, odmawia złożenia Oświadczenia albo jeżeli Oświadczenie złożone przez nią  z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3) straciło aktualność do chwili wejścia do Teatru w związku z Wydarzeniem,  jest ona zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu a zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Teatr udostępnia osobom w pełni zaszczepionym i mogącym się wylegitymować poświadczającym ten fakt Unijnym Certyfikatem Covid (EU Digital Covid Certificate) w wersji papierowej lub elektronicznej, zwanym dalej Certyfikatem, dodatkową pulę Biletów.
 6. Osoby, które zakupiły Bilety deklarując, że są osobami w pełni zaszczepionymi zgodnie z ustępami powyżej, przed spektaklem zobowiązane są okazać Certyfikat - pod rygorem niewpuszczenia na spektakl.
 7. Osoby zaszczepione zobowiązane są do podania w trakcie procesu zakupu danych osobowych pozwalających zidentyfikować posiadacza biletu.
 8. Teatr udostępnia wzory Oświadczeń, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Teatru, w Kasie Teatru oraz przy zakupie biletów online.

§5 

 1. Teatr udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu Oświadczenie, w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Oświadczeniu danych.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest obligatoryjne i służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.
 4. Oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

§6 

 1. Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
 2. Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy przestrzegać regulacji porządkowych i sugestii pracowników: należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 3. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
 4. Pracownicy obsługi widowni Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Bilet nie podlega zwrotowi.

 §7

 1. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na widownię Teatru, a zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.

§8 

 1. Teatr udostępnia widzom niezaszczepionym nie więcej niż 50% łącznej liczby miejsc oraz miejsca bez limitu widzom zaszczepionym.
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.

 §9

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o stanie zdrowia jest fizycznie dostępne w Teatrze i można je wypełnić i złożyć bezpośrednio przed spektaklem.

Oświadczenie o stanie zdrowia - Drukuj Informacje RODO

 

KASA BILETOWA

Rynek 39, Legnica

kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.00

oraz na godzinę przed przedstawieniem, w miejscu jego grania

 

BILETY ULGOWE

Na spektakle Teatru Modrzejewskiej w Legnicy oferujemy uczniom, studentom do 26 r. życia, seniorom (osobom powyżej 60 r. życia z legitymacją emeryta), rencistom i osobom niepełnosprawnym bilety ulgowe.
Przypominamy, że mogą Państwo zostać poproszeni o pokazanie legitymacji uprawniającej do zniżki w momencie zakupu biletów lub przed spektaklem.
Bilety ulgowe nie obowiązują na spektakle premierowe, a także na wybrane wydarzenia gościnne.

 

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

Na wybrane spektakle prowadzimy sprzedaż biletów online.
Zakup możliwy jest na stronie https://teatrlegnica.interticket.pl
Bilety zakupione online należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej i okazać na ekranie urządzenia mobilnego w celu zeskanowania kodu (QR Code).

 

REZERWACJE

Rezerwacja telefoniczna: tel. 76 72 33 505

Rezerwacja elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rezerwacja drogą elektroniczną przyjmowana do piątku poprzedzającego weekendowy spektakl do godz. 14.00.

Rezerwacja musi zostać potwierdzona drogą elektroniczną przez teatr.

Przy zamówieniach grupowych prosimy podać telefon kontaktowy.

Odbiór zarezerwowanych biletów musi nastąpić najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o uzgodnienie telefoniczne.

Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego spektakl.

 

INSTYTUCJA BEZ BARIER

Transport osób z niesprawnością ruchu odbywa się za pomocą platformy/windy oraz specjalnych podjazdów, a osobom na wózku inwalidzkim oferujemy bilety ulgowe. By usprawnić obsługę widzów z niepełnosprawnością uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby skorzystania z windy.

 

Karnety „Teatr jest dla ludzi” 

Oferta stworzona z myślą o pracownikach firm i instytucji. Karnet obejmuje cztery wejścia dla jednej osoby do wykorzystania na dowolne spektakle Teatru Modrzejewskiej w okresie od daty zakupu przez cztery najbliższe miesiące z możliwością pronlongaty terminu ich wykorzystania (do końca sezonu teatralnego). Obowiązuje na spektaklach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy bez premier, spektakli gościnnych, festiwalowych i imprez zamkniętych. Istnieje możliwość oglądania spektakli także z osobą towarzyszącą (dwa wyjścia do teatru, zamiast czterech pojedynczych).

 

AUTOBUS MODRZEJEWSKIEJ

Od marca 2012 r. kursuje autobus teatralny, który za symboliczną opłatą doliczoną do biletu przywiezie Was do teatru w Legnicy, a po spektaklu odwiezie do Waszych miejscowości. Wystarczy zebrać grupę zainteresowanych osób. Oferta dotyczy wieczornych, własnych spektakli teatru i skierowana jest do mieszkańców miejscowości oddalonych 20-60 km od Legnicy