Szanowni Widzowie,
ogromnie cieszymy się z możliwości ponownego zapraszania Państwa do Teatru Modrzejewskiej w Legnicy!
W związku z obowiązującymi przepisami prawa działalność Teatru musiała zostać częściowo zreorganizowana. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19 jesteśmy zmuszeni wprowadzić regulacje porządkowe. Tylko dlatego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Teatru. Mamy nadzieję, że tymczasowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr przyjmą Państwo z życzliwością i zrozumieniem.
Zasady prezentowane w Regulaminie poniżej, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi powinni się Państwo zapoznać razem z zakupem biletu.

Z artystycznym pozdrowieniem 
Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy


SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ TEATR MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY
związane z przeciwdziałaniem COVID-19


§1


§2

 • Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”) razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 • Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 • Regulamin dotyczy wszystkich osób zamierzających uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.


§3

 • Uczestnik Wydarzenia jest winien przestrzegać obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru.
 • Pracownicy Teatru są uprawnieni do odmówienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1.


§4

 • Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 • Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 • Oświadczenie może zostać złożone także drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w toku procedury elektronicznego nabywania Biletu, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia.
 • Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, odmawia złożenia Oświadczenia albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3) straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do Teatru w związku z Wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu.
 • Teatr udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Teatru.


§5

 • Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru - należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
 • Teatr nie dostarcza widzom maseczek.
 • Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru - w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.
 • Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
 • Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.


§6

 • Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni Spektaklu będzie rozpoczynana 40 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona 5 minut po planowym rozpoczęciu Wydarzenia.
 • Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a kwota za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.


§7

 • Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni stałej.
 • Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 • Fotele na widowni Sceny Gadzickiego powinny być zajmowane z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, jest osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub jest osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie bądź jest z osobą, z którą pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Miejsca na widowniach ruchomych, budowanych przez Teatr, zostaną umieszczone z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 • Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc.
 • Pracownicy Teatru są uprawnieni odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.


§8

 • Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
 • Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.


§9

 • Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 • Regulamin obowiązuje od 3 sierpnia 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

Aneks nr 1 z dnia 12 maja 2021 do

SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

 

 1. Na mocy niniejszego aneksu zmianie ulega Art. 5 pkt. 1 i uzyskuje on następujące brzmienie:

„1. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru, z wyjątkiem wydarzeń organizowanych na świeżym powietrzu - należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.”

 

 1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o stanie zdrowia jest fizycznie dostępne w Teatrze i można je wypełnić i złożyć bezpośrednio przed spektaklem.

Oświadczenie o stanie zdrowia - Drukuj Informacje RODO

 

KASA BILETOWA

Rynek 39, Legnica

kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.00

oraz na godzinę przed przedstawieniem, w miejscu jego grania

 

BILETY ULGOWE

Na spektakle Teatru Modrzejewskiej w Legnicy oferujemy uczniom, studentom do 26 r. życia, seniorom (osobom powyżej 60 r. życia z legitymacją emeryta), rencistom i osobom niepełnosprawnym bilety ulgowe.
Przypominamy, że mogą Państwo zostać poproszeni o pokazanie legitymacji uprawniającej do zniżki w momencie zakupu biletów lub przed spektaklem.
Bilety ulgowe nie obowiązują na spektakle premierowe, a także na wybrane wydarzenia gościnne.

 

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

Na wybrane spektakle prowadzimy sprzedaż biletów online.
Zakup możliwy jest na stronie https://teatrlegnica.interticket.pl
Bilety zakupione online należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej i okazać na ekranie urządzenia mobilnego w celu zeskanowania kodu (QR Code).

 

REZERWACJE

Rezerwacja telefoniczna: tel. 76 72 33 505

Rezerwacja elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rezerwacja drogą elektroniczną przyjmowana do piątku poprzedzającego weekendowy spektakl do godz. 14.00.

Rezerwacja musi zostać potwierdzona drogą elektroniczną przez teatr.

Przy zamówieniach grupowych prosimy podać telefon kontaktowy.

Odbiór zarezerwowanych biletów musi nastąpić najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o uzgodnienie telefoniczne.

Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego spektakl.

 

INSTYTUCJA BEZ BARIER

Transport osób z niesprawnością ruchu odbywa się za pomocą platformy/windy oraz specjalnych podjazdów, a osobom na wózku inwalidzkim oferujemy bilety ulgowe. By usprawnić obsługę widzów z niepełnosprawnością uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby skorzystania z windy.

 

Karnety „Teatr jest dla ludzi” 

Oferta stworzona z myślą o pracownikach firm i instytucji. Karnet obejmuje cztery wejścia dla jednej osoby do wykorzystania na dowolne spektakle Teatru Modrzejewskiej w okresie od daty zakupu przez cztery najbliższe miesiące z możliwością pronlongaty terminu ich wykorzystania (do końca sezonu teatralnego). Obowiązuje na spektaklach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy bez premier, spektakli gościnnych, festiwalowych i imprez zamkniętych. Istnieje możliwość oglądania spektakli także z osobą towarzyszącą (dwa wyjścia do teatru, zamiast czterech pojedynczych).

 

AUTOBUS MODRZEJEWSKIEJ

Od marca 2012 r. kursuje autobus teatralny, który za symboliczną opłatą doliczoną do biletu przywiezie Was do teatru w Legnicy, a po spektaklu odwiezie do Waszych miejscowości. Wystarczy zebrać grupę zainteresowanych osób. Oferta dotyczy wieczornych, własnych spektakli teatru i skierowana jest do mieszkańców miejscowości oddalonych 20-60 km od Legnicy